Serveis

Gestió del patrimoni, donacions i successions

Necessites...

Gestió del patrimoni, donacions i successions

Els seus béns son testimoniatge de la seva vida. asseguri que continuaran en el camí que vostè els ha preparat

Compartir amb nosaltres les decisions del seu llegat, és garantia de compliment de la seva voluntat

Patrimoni, testament i donacions

Elaborem la planificació fiscal de la successió del patrimoni familiar o empresarial intervius o mortis causa, testament i donacions

Tràmits

Declaració d’hereus

Certificats de defunció i últimes voluntats

Acceptació d’herències davant notari

Pensió de viduïtat i orfandat

Altres

Càlcul i liquidació de l’impost de transmissions, successions i donacions

Càlcul de la plusvàlua municipal

Inscripcions registrals

Assessorament jurídic

Tens dubtes?

Parlem-ne...